GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Societatea AUTOSPORT SYSTEM S.R.L. (denumit in continuare „Operatorul”), cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Popa Stanescu 10A , numar de ordine in Registrul Comertului J12/815/2005, CUI RO 17311834, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Cluj Napoca, Strada Bethlen Gábor 3-5, Cluj-Napoca 400230, este operator al datelor dvs. cu caracter personal.

Si

Societatea AUTO SPORT ASIG S.R.L. (denumit in continuare „Operatorul”), cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Lombului 1 , numar de ordine in Registrul Comertului J12/1026/2011, CUI 28362752, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Cluj Napoca, Strada Bethlen Gábor 3-5, Cluj-Napoca 400230, este operator al datelor dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea datelor personale se va realiza in temeiul si cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, si in special ale Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”).

va informeaza dupa cum urmeaza:

 1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii de date:

AUTOSPORT SYSTEM S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal primite in scopul prestarii serviciilor de reparatii pentru autovehicule  si in scopul vanzarii de piese de schimb si accesorii auto. Contravaloarea produselor si serviciilor este suportata de societatile de asigurare cu care Operatorul colaboreaza, in cazul in care reparatiile sunt aferente unor dosare de dauna deschise la aceste societati, sau de catre contractant (client).

Temeiul legal al activitatilor de prelucrare a datelor personale este interesului legitim al Operatorului constand in executarea obiectului de activitate al societatii privind serviciile de reparatii pentru autovehicule, precum vanzarea de piese de schimb si accesorii pentru autovehicule, activitati realizate la solicitarea societatilor de asigurari partenere care suporta contravaloarea acestor produse si servicii, sau de catre contractant (client).

Categorii de date prelucrate:

Operatorul primeste datele personale de la societatea de asigurare care suporta contravaloarea produselor si serviciilor oferite de Operator sau de la contractor (client) care realizeaza lucrarile de reparatii respective.
Categoriile de date prelucrate includ numele persoanelor vizate, datele din cartea de identitate, CNP, semnatura, datele din permisul de conducere, date despre autovehiculul care face obiectul reparatiei cum ar fi: date din cartea de identitate si din certificatul de inmatriculare al autovehiculului, date referitoare la daunele suferite de autovehicul si la reparatiile care sunt realizate, date referitoare la polita de asigurare si dosarul de dauna.

In anumite cazuri punctuale pot fi prelucrate si alte date, cum ar fi dar fara a se limita la datele de contact ale persoanelor vizate (adresa email si numar de telefon), date privind evenimente care au cauzat necesitatea reparatiilor (accidente, contraventii, etc.), alte date solicitate de societatea de asigurare care suporta contravaloarea produselor si serviciilor oferite de Operator.

Categorii de destinatari:

Datele personale vor fi utilizate de catre Operator in scopul desfasurarii activitatilor sale de vanzare de piese de schimb si accesorii pentru autovehicule si de prestare de servicii de reparatii pentru autovehicule.
De asemenea, datele vor fi comunicate societatilor de asigurari partenere care solicita realizarea reparatiilor si care suporta contravaloarea acestora, precum si unitatilor reparatoare care executa lucrarile de reparatii.

In anumite cazuri punctuale, datele pot fi comunicate catre autoritati publice sau alte terte parti atunci cand exista o obligatie legala in acest sens, daca a fost emisa o solicitare, decizie sau un ordin administrativ cu caracter obligatoriu pentru Operator, precum si in cazul in care aceasta comunicare este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Perioada stocarii datelor:

Datele personale vor fi pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele.
Datele sunt necesare pentru a dovedi executarea corespunzatoare a obligatiilor ce ne revin cu privire la vanzarea de produse si prestarea de servicii si vor fi pastrate pe perioada derularii relatiilor contractuale dintre Operator si societatile de asigurare care au solicitat realizarea lucrarilor, precum si dupa aceasta data, pana la expirarea termenului de prescriptie.

In anumite cazuri particulare (cum ar fi, dar fara a se limita la: accidente rutiere sau de alta natura, aparitia unor situatii litigioase, comiterea de infractiuni sau contraventii, solicitari ale unor autoritati publice, etc.), datele vor fi pastrate pentru intreaga perioada de timp necesara lamurarii in mod definitiv a evenimentului respectiv.

Drepturile persoanelor vizate:

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de informare si de acces la datele personale prelucrate de Operator;
  2. dreptul de a solicita rectificarea datelor personale, atunci cand sunt inexacte; acesta include si posibilitatea de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
  3. dreptul de a solicita stergerea datelor si/sau restrictionare prelucrarii acestor date, precum si dreptul de a se opune prelucrarii, in cazurile si conditiile stabilite de GDPR;
  4. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata – Operatorul nu realizeaza operatiuni care sa presupuna existenta unui proces decizional automatizat, incluzand sau nu crearea de profiluri.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email: office@autosportsystem.ro sau la adresa de corespondenta a Operatorului mentionata mai sus.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

 1.  Pentru a face demersuri in vederea încheierii de contracte de asigurare cu ASIGURATORII cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea unui astfel de contract, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Broker. În consecinta, fără a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, brokerul nu va putea să incheie polita de asigurare pe care o solicitati sau, dupa caz, nu va putea executa contractul de asigurare in care sunteti/veti fi parte/ale caror efecte se produc fata de dvs., inclusiv dar fara a se limita la activitatea de plata a despagubirilor. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica.

 

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre AUTO SPORT ASIG SRL in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare:

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a majoritatii produselor de asigurare si derularea raportului contractual cu Operatorul.
 2. Date cu caracter personal privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si calatorii si in cazul produselor de asigurare a membrilor de familie. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare si solutionarea dosarelor de dauna.
 3. Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala, activitati desfasurate (istoric profesional, calificari, certificari, ocupatie, functie, bunuri sau servicii furnizate). Datele sunt colectate, in cazul asigurarilor de raspundere civila profesionala insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare.
 4. Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si accidente. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despagubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate si decontarea acestora.
 5. Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare pentru analizarea nevoii de asigurare si pentru identificarea produsului de asigurare optim, prin raportare la capacitatile financiare, dar si pentru plata beneficiilor din asigurare.
 6. Date privind bunurile detinute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat detinut de o persoana fizica, care face obiectul asigurarii). Datele sunt necesare in cazul asigurarilor RCA, Casco si bunuri.
 7. Informatii cu privire la adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor Brokerului de catre persoanele fizice care le acceseaza. Datele sunt necesare in vederea imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de broker.

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de AUTO SPORT ASIG SRL pentru urmatoarele SCOPURI:

 • Prestarea serviciilor de intermediere si consultanta in asigurari, managementul riscului (ofertare, emitere, administrare polite, reinnoiri polite, instrumentarea si solutionarea daunelor, si/sau, dupa caz, verificari in scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude);
 • In scopul trimiterii raspunsului la petitia/sugestia transmisa de dvs;
 • Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul in acest scop (mai jos);
 • Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ASF sau ale altor autoritati.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:

 • Contractului de brokeraj/Contractului de asigurare in care sunteti parte, sau pe care solicitati sa il incheiati sau in baza caruia solicitati o despagubire iar brokerul va ofera asistenta;
 • Interesul legitim al Operatorului de a realiza un management al clientilor in vederea subscrierii, precum si de a preveni acordarea nejustificata a platilor de despagubiri;
 • Consimtamantul dvs;
 • Unor obligatii legale.

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), Asiguratori, asistenti in brokeraj, brokeri  de  asigurare sau de reasigurare parteneri, furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculatie a primelor, prestatori de servicii de regularizare a daunelor,unitati reparatoare, clinici, consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare, prestatori servicii de marketing, servicii de curierat), intermediari, parteneri si alte companii si alti destinatari imputerniciti expres de catre broker, în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrarii.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene – Cu exceptia cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European. Masuri de protectie determinate vor fi implementate în situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati în consecinta.

Pastrarea datelor personale – datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru incheierea contractului de brokeraj, contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea asistenta in obtinerea de despagubiri/indemnizatii, vor fi retinute in baza de date a brokerului.  Pentru faza de ofertare, datele se vor pastra timp de maxim 6 luni de la expirarea termenului de valabilitate a acesteia, dupa care vor fi sterse. Pastrarea suplimentara poate fi realizata doar pentru cazurile impuse de legea. Dupa incheierea contractului, datele se vor pastra pe perioada in care dvs. sunteti Contractant, Client, Beneficiar al despagubirii (inclusiv tert de contract, in conditiile in care efectele contractului se produc fata de dvs.), la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru exercitarea a drepturilor rezultand din contractele incheiate si pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatia si din reglementarile interne privitoare la stocare. Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti anunta cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

Nu vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal mai mult decat este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obtinute.

 

Incepând cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:

 1. dreptul de acces la datele cu caracter personal – confirmarea prelucrarii din partea brokerului;
 2. dreptul de rectificare sau de actualizare a datelor;
 3. dreptul de stergere (de a fi uitat) cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus), s-a retras consimtamantul;
 4. dreptul de a va modifica sau retrage consimtamantului dat la prelucrare;
 5. dreptul de restrictionare a prelucrarii in anumite circumstante, de exemplu cand contestati exactitatea datelor, datele au fost prelucrate ilegal;
 6. dreptul la portabilitate a datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite altui operator, in cazul in care prelucrarea s-a realizat fie in baza consimtamantului dvs. sau a contractului incheiat iar prelucrarea datelor s-a realizat cu mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate intr-un format electronic prelucrabil/editabil pentru dvs sau noul operator al dvs.;
 7. dreptul la opozitie – in anumite circumstante, de exemplu in scop de marketing direct;
 8. dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 9. dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 10. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri– aveti dreptul de a solicita interventia umana din partea Operatorului de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia;
 11. dreptul să depuneti o plangere la broker sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 12. dreptul de a va adresa justitiei;

 

Va rugam sa aduceti la cunostinta Brokerului orice modificare a datelor dvs. personale. Va rugam ca, in cazul in care, in vederea executarii contractului de asigurare, ne comunicati (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa transmiteti prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati brokerul la adresa de e-mail: autosportasig@yahoo.com, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala mentionata mai sus.

 

Actualizarea prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal – pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.autosportsystem.ro – sectiunea „Notificare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal“.

  Sună acum!